Huisvesting en scholing voor kinderen van de trekkende beroepsbevolking

Scholing voor jonge kinderen
Kinderen van binnenvaartschippers, kermisexploitanten en circusartiesten zijn leerplichtig en moeten goed onderwijs krijgen. Hiervoor moeten ze naar school. Voor meer informatie over de verschillende schoolvormen bezoek de websites van onderstaande organisaties.

De kermis- en circuskinderen gaan voor het basisonderwijs met de rijdende school mee met de kermis en circus. Deze school wordt verzorgd door Stichting Rijdende School.

De binnenvaartschipperskinderen tussen drie en zeven jaar gaan naar de school voor varende kleuters met kleuteronderwijs op afstand. Dit wordt verzorgd door de Stichting voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK).

 

Scholing voor oudere kinderen en jongeren
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar wonen meestal in internaten en gezinshuizen of bij gastgezinnen en leefgroepen. Zij gaan naar het reguliere onderwijs bij hen in de buurt.

 

Huisvesting
Om naar school te gaan zijn er voor de oudere kinderen en jongeren verschillende vormen van huisvesting georganiseerd waar ouders uit kunnen kiezen.
Er zijn internaten, gastgezinnen, leefgroepen en gezinshuizen. Elk met eigen kenmerken en vormen van wonen. Voor meer informatie over de verschillende woonvormen bezoek de websites van onderstaande organisaties.

Er zijn in Nederland drie organisaties die een of meerdere vormen van huisvesting aanbieden:
Limena, Meander en Merwede. Ze worden hieronder kort besproken, voor meer informatie klik op de hyperlink of logo van de afzonderlijke organisatie.

 

LimenaLimena logo klein
Stichting Limena is een instelling op reformatorische grondslag en heeft als doelstelling het huisvesten, verzorgen en opvoeden van schipperskinderen.
De stichting beheert twee internaten, waar momenteel circa 220 kinderen tussen de zes en achttien jaar verblijven.
Limena (oud Bijbels-Griekse woord voor haven, thuis of beschermde plaats) biedt een beschermde plaats, een ‘thuis voor kinderen’. Een thuis waar woorden als ‘thuis-voelen’, ‘veiligheid’, ‘sfeer’, ‘betrouwbaarheid’, ‘eerlijkheid’ en ‘gezelligheid’ erg belangrijk zijn.
De internaten zijn in Krimpen aan de IJssel en Dordrecht gevestigd
Voor meer informatie en inschrijvingen ga naar: www.limena.nl.

 

Meandermeander
Stichting Meander heeft als doelstelling het bieden van huisvesting, verzorging en opvoeding van kinderen van ouders of personen met een vanwege het beroep trekkend en/of varend bestaan. Voor de huisvesting maakt Meander gebruik van internaten.
De opvoedende taak vervult Meander vanuit de grondslag: “het Evangelie van Jezus Christus, zoals de Bijbel dat leert naar opvatting van de protestantse kerken en de rooms-katholieke kerk in Nederland.”
Op sommige locaties wordt ruimte geboden voor de invulling van een algemene identiteit.
Op alle internaten wordt erkend en aanvaard dat een verscheidenheid van denken kan bestaan bij de kinderen, jongeren en medewerkers. Daarom handelen medewerkers met respect en gevoel voor ieders geloofsovertuiging en levensbeschouwing.
Kinderen verblijven op een internaat voor het volgen van een schoolopleiding. Aan de internaten zijn geen scholen verbonden. Ouders/verzorgers hebben de vrijheid om te kiezen welke school zij hun kinderen willen laten bezoeken.
Voor meer informatie en inschrijvingen ga naar: www.stgmeander.nl.

 

MerwedeMerwede logo klein
De Merwede is een christelijk internaat die het opvoeden in een reformatorische context als waardevolle basis zien voor jongeren. Het internaat biedt plaats aan 146 kinderen in de leeftijd van zes tot achttien jaar.
De stichting stelt zich primair ten doel:
-het stichten, in stand houden en zonder winstoogmerk exploiteren van een internaat voor schipperskinderen;
-het verrichten van activiteiten op het terrein van zorg en welzijn met betrekking tot de kinderen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.
De Merwede hecht daarbij veel waarde aan de godsdienstige opvoeding. “Opvoeding en discipline horen onafscheidelijk bij elkaar. Als dit met liefde gebeurt, dan wordt het opvoeden bouwen. Het kind wordt dan ook geestelijk gevoed en gevormd op weg naar de volwassenheid.”
Het internaat is gevestigd in Werkendam.
Voor meer informatie en inschrijvingen ga naar: www.merwede-internaat.nl.

 

LOVT

Bent u op zoek naar oudercontact dan is er het Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende beroepsbevolking.

De organisatie geeft, voornamelijk via hun website, u allerlei informatie, die betrekking heeft op de leefwereld van kinderen van de trekkende beroepsbevolking in de leeftijd van 3 tot 18 jaar.

De website kan u helpen, om eventuele vragen aangaande de keuze, waar uw kind(eren) naar toe zal (zullen) gaan tijdens de jaren van de leerplicht, te beantwoorden. Dit kan naar een instelling, leefgroep huis, gezinshuis of misschien naar een gastgezin zijn. Ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, om u een goed en actueel overzicht te geven.

Tevens kunt u op deze website zien wie zij zijn, wat zij doen en wat zij voor u kunnen betekenen. Niet alleen bij het zoeken naar een geschikte plaats voor uw kind(eren), maar ook wanneer u eenmaal een plaats gevonden hebt. Alle mogelijke contacten binnen de leefwereld van de kinderen van de trekkende beroepsbevolking tijdens hun leerplichtige periode kunt u hier vinden.

Het is belangrijk, dat de kinderen een goede woonomgeving hebben, waar ze de rest van hun schoolperiode verblijven en die ook in redelijke lijn loopt met uw levensovertuiging.

Voor meer informatie ga naar www.lovt.org

LOVT brengt ook tweemaal per jaar een mailinfo uit. Hierin staat de laatste informatie over het LOVT en zijn verhalen te lezen van en over de verschillende internaten.

Wilt u mailinfo lezen klik dan hier op LOVT Mailinfo.