Privacyverklaring

 

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt hieronder lezen hoe wij het privacyverklaring hebben aangepast aan de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG). De verklaring is opgesteld in begrijpelijke taal om nog transparanter te zijn over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

Inhoud

Opmerking vooraf →

Hoe gaan wij om met uw informatie? →

Gebruik gegevens →

Gebruik website en cookies →

Persoonsgegevens →

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens →

Foto’s →

Verstrekking aan derden →

Bewaartermijn →

Beveiliging→

Rechten omtrent uw gegevens →

Klachten →

Overig →

Vragen? →

 

Opmerking vooraf

Om de leesbaarheid te bevorderen hebben we in deze verklaring de:

Stichting Landelijke R.K. Parochie voor Binnenvaart, Circus en Kermis (LP).

Stichting Katholiek Sociaal Cultureel Centrum Nijmegen (KSCC)

Stichting Katholiek Schippers Werk Nijmegen (KSW)

Landelijke Stichting Katholiek Sociaal Cultureel Centrum voor Rijn- en Binnenvaart (LKSCC)

Stichting Steunfonds R.K. Schipperspastoraat

Stichting Steunfonds R.K. Kermis- en Circuspastoraat

Stichting Sociaal Pastoraal Fonds voor de kermisgemeenschap.

benoemd als ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’.

← terug naar boven

 

Hoe gaan wij om met uw informatie?

Op het moment dat u onze website www.kscc.nl bezoekt, of ons benadert door middel van telefoon, brief of e-mail en gebruik maakt van de services die wij bieden dan kan het zijn dat u ons persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaat met deze informatie. De site en diensten van ons zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacy beleid. Blijft u gebruik maken van de site en diensten van ons na wijziging van de privacyverklaring dan gaat u akkoord met de wijzigingen in het privacy beleid.

← terug naar boven

 

Gebruik gegevens 

Gegevens die worden verstrekt bij registratie worden verzameld en geregistreerd door ons. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor onze dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als we genoodzaakt zijn door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan wordt u daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij de wettelijke bepaling of bevel anders beslist. Wij nemen alle redelijke maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

← terug naar boven

 

Gebruik website en cookies 

Gebruik van onze website geeft ons automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via uw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De website maakt geen gebruik van tracking cookies of andere marketing gerelateerde cookies.

← terug naar boven

 

Persoonsgegevens 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting KSCC
Postbus 390
6500 AJ Nijmegen

E: info@kscc.nl
T: +31(0)24 – 377 75 75

← terug naar boven

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten
 • Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Branche informatie
 • Bij betaalde diensten: adresgegevens en bankrekeninggegevens

← terug naar boven

Foto’s

Zoals u weet, worden er op diverse bijeenkomsten foto’s gemaakt. Een selectie hiervan wordt op onze internetsite gepresenteerd of in onze nieuwsbrief gepubliceerd. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om.

Voor het aankondigen van een doop, Eerste Communie, Heilig Vormsel, huwelijk, huwelijksjubileum en overlijden maken wij graag gebruik van foto’s van desbetreffende. Het leidt tot meer herkenning en betrokkenheid bij onze parochie.

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij uw toestemming nodig. Op basis van onze zorgvuldigheid gaan wij er vanuit dat u hiertegen geen bezwaar hebt. Mocht u wel bezwaar hebben tegen het publiceren van foto’s op onze website of nieuwsbrief dan kunt u dit aangeven via een e-mail aan info@kscc.nl.

← terug naar boven

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

← terug naar boven

 

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

← terug naar boven

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen; Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord. Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

← terug naar boven

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. (Bijvoorbeeld als u wilt verhuizen naar een andere parochie). Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

← terug naar boven

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op!

Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wilt u inzage in uw geregistreerde gegevens dan kunt u hierover een mail sturen aan info@kscc.nl.

Door gegevens aan ons te verschaffen, geeft u ons toestemming u hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geeft u toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de diensten, werkzaamheden en acties van ons te ontvangen. Als u geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meldt u dan hiervoor af via info@kscc.nl.

← terug naar boven

 

Overig

Wij kunnen links verschaffen via onze eigen site of nieuwsbrief naar websites van derden. Wij doen dit alleen als wij deze websites betrouwbaar achten. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met uw persoonsgegevens.

← terug naar boven

 

Vragen?

Bij vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@kscc.nl of via ons telefoonnummer +31(0)24 – 377 75 75 met onze bestuursmedewerker of directeur van het KSCC.

← terug naar boven